Door het maken van een afspraak gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals deze gedeponeerd zijn bij de kamer van koophandel.

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door Annemart Middelkoop, gevestigd te Arnhem, hierna te noemen Middelkoop.

1 2 Bijzondere van de voorwaarden van Middelkoop afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Honorarium.

2 1 Bij het eerste gesprek, doch in ieder geval voor aanvang van de behandeling, stelt Middelkoop haar cliënt in kennis van de door haar gehanteerde tarieven voor de toe te passen behandeling.

2 2 De door Middelkoop gehanteerde tarieven zijn zonder B.T.W. en eventuele andere verschuldigde heffingen.

2 3 Indien na het sluiten van de overeenkomst de tarieven wijzigen, is Middelkoop gerechtigd het gewijzigde tarief in rekening te brengen. Indien zulks geschiedt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 Annuleren.

3 1 Indien de cliënt verhinderd is, dient deze de afspraak tenminste 24 uur van te voren te annuleren, bij gebreke waarvan Middelkoop gerechtigd is het honorarium voor de betreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen..

3 2 Bij afspraken volgend op een weekeinde of een erkende feestdag gaat de termijn van 48 uur in om 18.00 uur op de laatste voorafgaande werkdag.

Artikel 4 Verplichtingen cliënt.

De cliënt is verplicht Middelkoop van alle wijzigingen betreffende zijn gegevens, die voor Middelkoop van belang kunnen zijn, zoals wijzigingen in zijn adres, verzekering of lichamelijke gesteldheid onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid.

5-1 Middelkoop zal haar werkzaamheden steeds naar beste kunnen verrichten. De cliënt stemt ermee in dat Middelkoop de opdracht onder verantwoordelijkheid van de cliënt uitvoert. Hoewel Middelkoop te allen tijde zal trachten het beoogde resultaat te bereiken, kan dit resultaat nimmer gegarandeerd worden. Tussen Middelkoop en de cliënt bestaat slechts een inspanningsverbintenis en niet een resultaatverbintenis.

5-2 Middelkoop is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door haar verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

5-3 Middelkoop is niet aansprakelijk voor het onjuist interpreteren van mondelinge informatie, daaronder nadrukkelijk begrepen de verstrekte adviezen en gegevens.

5-4 de praktijknaam “allergie.nu” is slechts een fantasienaam en duidt op intoleranties. Daar waar allergie staat moet dit gelezen worden als intolerantie. Ook ziektes worden door Middelkoop niet genezen maar door het zelfgenezend vermogen te herstellen kan het lichaam zelf genezen. Dit geldt ook voor herstelbehandelingen.nl

Artikel 6 Overmacht.

6 1 Buitengewone omstandigheden, leveren voor Middelkoop overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zonder dat de cliënt enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard kan doen gelden.

6 2 Middelkoop is in dergelijke gevallen gerechtigd, de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

Artikel 7 Aanbetaling.

Middelkoop is gerechtigd van de cliënt een aanbetaling ter grootte van het consult te vragen.

Artikel 8 Betaling.

8 1 Tenzij anders is overeengekomen betaald de cliënt het honorarium, pin of internetbetaling, contant na afloop of van iedere afspraak, zulks tegen ontvangst van een factuur.

8 2 Indien betaling op rekening is overeengekomen dient de factuur binnen 14 dagen na indiening betaald te zijn.

8 3 Middelkoop is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

8 4 Middelkoop is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

8 5 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

Artikel 9 Toepasselijk recht.

Op alle door Middelkoop gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 10 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Middelkoop, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 11 AVG

Door het maken van een afspraak verklaard u zich akkoord met de privacywetgeving en deze algemene voorwaarden.